Flash Speed Questions

The solution time is much shorter than you think.

. mu?n thu th?p các s? li?u th?ng kê v? m?t v?n ?? c?n quan tâm thì ng??i ?i?u tra c?n ph?i làm nh?ng công vi?c gì ? trình bày k?t qu? thu ???c theo m?u nh?ng b?ng nào ? Get the answer
Category: mechanicalengineering | Author: Ehud Raghnall

chemistry

Sarah Aksinia 55 Minutes ago

. m?t bình kín không dãn n?, ch?a 14g nit? ? 1atm và 27°c, ???c ?ung nóng làm áp su?t t?ng lên ??n 5atm. hãy xác ??nh: a. th? tích c?a bình ch?a? b.

science

Sarah Aksinia 1 Hours ago

. m?t doanh nghi?p có hàm chi phí: 3/2 c( ) , l l ? v?i l là lao ??ng (labor), l ? 0 . a. hãy cho bi?t hàm chi phí c?a doanh nghi?p nêu trên là d?ng

mechanicalengineering

Selma Yafa 1 Hours ago

. m?t hãng bi?t ???c ???ng c?u v? s?n ph?m c?a mình là p = 200 – 0,02q, hàm t?ng chi phí là tc = 100q – 30000. hãy vi?t bi?u th?c hàm t?ng doanh thu,