Flash Speed Questions

The solution time is much shorter than you think.

. ¿cuál debería ser el voltaje de una batería para que el led se ilumine, si el led necesita una corriente = 20 y tienen una resistencia = 200? ? Get the answer
Category: chemistry | Author: Selma Yafa

literature

Torquil Vilhelm 55 Minutes ago

. ông ? là giám ??c công ty tnhh 2 thành viên x. trong quá trình kinh doanh, công ty c?a ông ? có góp v?n v?i m?t s? ??i tác n??c ngoài và thành l?p c

science

Valko Tomer 1 Hours ago

. ?i?n vào ch? tr?ng trong v?n ki?n ??i h?i l?n th? vi c?a ??ng c?ng s?n vi?t nam (1986): “mu?n ??i m?i t? duy, ??ng ph?i n?m v?ng b?n ch?t cách m?ng

biomedicalengineering

Sagi Boris 1 Hours ago

. ?? tuy?n nhân viên, m?t công ty t? ch?c ki?m tra 3 vòng ??c l?p. m?t ng??i tham gia thi tuy?n v?i xác su?t qua các vòng l?n l??t là 0,8 và 0,6 và 0