Flash Speed Questions

The solution time is much shorter than you think.

. m?t bình kín không dãn n?, ch?a 14g nit? ? 1atm và 27°c, ???c ?ung nóng làm áp su?t t?ng lên ??n 5atm. hãy xác ??nh: a. th? tích c?a bình ch?a? b. n?i n?ng lúc ban ??u c?a khí? c. nhi?t ?? c?a bình ch?a sau khi ?ung nóng? d. ?? bi?n thiên n?i n?ng c?a khí là bao nhiêu? e. công và nhi?t l??ng ?ã truy?n cho kh?i khí? Get the answer
Category: chemistry | Author: Sarah Aksinia

ecology

Ehud Raghnall 55 Minutes ago

. m?t lò xo dao ??ng ?i?u hòa v?i chu kì t trên m?t ph?ng ngang khi t = 0 qu? c?u c?a con l?c ?i qua v? trí cân b?ng theo chi?u d??ng. gia t?c c?a qu?

statistics

Sagi Boris 1 Hours ago

. m?t lô hàng g?m có 40 s?n ph?m lo?i a và 60 s?n ph?m lo?i b. trong quá trình v?n chuy?n v? kho b? m?t m?t s?n ph?m. l?y ng?u nhiên 1 s?n ph?m trong

chemistry

Selma Yafa 1 Hours ago

. m?t t? b?n c?u t?o theo s? ??: 80c+30v+60m. n?u th?i gian lao ??ng th?ng d? là 6 gi? thì th?i gian lao ??ng t?t y?u là bao nhiêu? có th? gi?i giúp